Zarządzenie w sprawie wdrożenia szczególnych procedur bezpieczeństwa i higieny w szkole na okres zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2

Zarządzenie nr 3/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej

z dnia 10marca 2020 r

w sprawie wdrożenia szczególnych procedur bezpieczeństwa i higieny w szkole na okres zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2.

§1

Na terenie budynku szkolnego mogą przebywać tylko uczniowie oraz personel szkolny. Osoby postronne mogą wejść do szkoły po uzyskaniu zgody dyrektora, osoby zastępującej lub sekretarza szkoły.Wprowadza się rejestr osób wchodzących na teren szkoły. Rodzice (opiekunowie) uczniów przyprowadzający i odprowadzający dzieci mogą wejść tylko do pomieszczeń szatni. Dzieci przedszkolne są odprowadzane do swoich sal przez personel szkolny. Jeżeli nikogo z personelu nie ma przy wejściu do szkoły, rodzic (opiekun) powinien telefoniczniepoprosić osobę odpowiedzialną o odprowadzenie dziecka(należy dzwonić do sekretariatu lub wychowawcy).

§2

Wstrzymuje się do odwołania wydawanie do domu posiłkównieobecnym uczniom oraz sprzedaż posiłków osobom spoza szkoły.

§3

Zobowiązuje się personel sprzątający do codziennej dezynfekcji wszystkich pomieszczeń szkolnych, a także ławek, krzeseł, parapetów, poręczy, klamek, włączników, kranów, zabawek i innych przedmiotów użytkowych.

§4

Wstrzymuje się przyjmowanie opłat szkolnych w formie gotówki. Opłaty za obiady i godziny przedszkolne będą przyjmowane tylko poprzez przelewy bankowe na konto:

Centrum Usług Wspólnych Adres: Cisna 49, 38 – 607 Cisna

Nr: 96 1020 4391 0000 6202 0167 1668

§5

Wstrzymuje się do odwołania wynajem sali gimnastycznej dla osób dorosłych spoza szkoły.

§6

W przypadku jakiegokolwiek kontaktu dziecka lub osoby z personelu szkoły z osobami, które mogłyby być zarażone koronawirusem (np. mogły przebywać w krajach lub rejonach na terenie których odnotowano przypadki zarażenia koronawirusem),należy powiadomić o tym fakcie Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych (tel. dyżurny: 609 225 822) i z odpowiedzialnym inspektorem ustalić sposób postępowania oraz możliwość powrotu do szkoły. O ustaleniach należy poinformować dyrektora szkoły.

§7

Zabrania się przychodzenia do szkoły personelowi oraz uczniom chorym, zwłaszcza z podwyższoną temperaturą i innymi objawami grypopodobnymi. W związku z ryzykiem zarażenia się koronawirusem (SARS-CoV-2) należy bezwzględnie przestrzegać zasad postępowania zgodnie z wytycznymi na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.