Deklaracja dostępności

Witaj na stronie Szkoły Podstawowej w Cisnej! Przycisk tabulacji (Tab), przeniesie Cię do miejsca, gdzie możesz zmienić ustawienia wyświetlania strony, tak aby było Ci wygodnie.

Filmy zostały wstawione przed 2021 rokiem i nie posiadają transkrypcji. Możesz przesuwać stronę naciskając spację lub przycisk tabulacji (Tab), aby przenieść się do wybranego przez Ciebie odnośnika.

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej oraz Punktu Przedszkolnego w Wetlinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 06.11.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przycisk tabulacji (Tab), przenosi do miejsca, gdzie można zmienić ustawienia wyświetlania strony, tak aby były czytelne. Można przesuwać stronę naciskając spację lub przycisk tabulacji (Tab), aby przenieść się do wybranego odnośnika.

Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.02.2021 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Rachwalska, adres poczty elektronicznej boscisna@o2.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134686327. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej – Cisna 58, 38-607 Cisna, tel.: 134686327

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do trzech wejść: od strony zachodniej (od drogi wojewódzkiej), wschodniej (wejście dla uczniów i gości) oraz od patio (wejście dla dzieci przedszkolnych) prowadzą schody. Przy wejściu od strony patio do Sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków. Do wejścia prowadzi chodnik od parkingu tylnego (drugi wjazd na teren szkoły od strony Centrum Cisnej).To wejście jest udostępniane na życzenie dla osób niepełnosprawnych. W celu udostepnienia wejścia należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Sekretariat znajduje się na parterze – wejście z głównego korytarza.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy szatniach sportowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Punkt Przedszkolny w Wetlinie – Wetlina 16, 38-608 Wetlina, tel.: 134686327

Punkt Przedszkolny w Wetlinie korzysta z pomieszczeń wydzielonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie na parterze budynku.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla rodziców i uczniów Punktu Przedszkolnego przeznaczone jest wejście od strony wschodniej (od placu zabaw). To wejście nie posiada schodów i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Prowadzi do niego chodnik od parkingu. Pozostałe wejścia pełnią funkcję ewakuacyjną.

Punkt Przedszkolny nie posiada toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nadzór służbowy i pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym w Wetlinie sprawuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej.