Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna

Od września w placówce realizowany jest projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna”. Głównym jego celem jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Fredry w Cisnej, funkcjonującej na terenie gminy Cisna dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Sprawozdanie z realizacji indywidalnego programu nauczania